МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

Изпълнени проекти по СМР

Бенефициентите на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” успешно приключват изпълнението на сключените тристранни договори по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепени от ЕЗФРСР.

Бенефициент: „Винарска изба Свети Врач“ ООД, гр. Сандански. Договор за предоставяне на БФП № 47/1/1231077/ 30.05.2014 г. Проект “Закупуване на бъчви за съхранение и отглеждане на вино”, мярка 123 от СМР. Обща стойност на проекта: 70 800.00 лв. Размер на субсидията: 50%, за която е подадено искане за окончателно плащане.

 

Изпълнени проекти по СМР

Бенефициентите на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” успешно приключват изпълнението на сключените тристранни договори по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепени от ЕЗФРСР.

Бенефициент: Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 2005”, с. Струма, община Сандански. Договор за предоставяне на БФП № 47/3/3230940/13.08.2014 г. Проект “Да запалим от искрата огънят на народното творчество”, мярка 323 от СМР. Обща стойност на проекта: 9 874.60 лв., за която е подадено искане за окончателно плащане. Размер на субсидията: 100%.

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

 

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20, ет. 1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 10.08.2015 г. /понеделник/, от 17:10 ч., в конферентната зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, при следния дневен ред:

  1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
  2. Избор на председател и секретар-протоколист;
  3. Приемане на дневен ред;
  4. Вземане на решение относно кандидатстване на СНЦ „ Местна инициативна група – МИГ Сандански“  по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
  5. Разглеждане и гласуване на други предложения.

Писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес.

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

 

Андон Тотев

Председател на УС

„Местна инициативна група

Сандански – МИГ Сандански”

   

Успешна практика

Успешна практика по подхода ЛИДЕР на територията на „Местна инициативна група Ябланица-Правец”

На 20 и 21 юли 2015 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” проведе Успешна практика по подхода ЛИДЕР на територията на „Местна инициативна група Ябланица-Правец”. В събитието взеха участие и представители на МИГ Разлог, които успяха да съвместят своя успешна практика в същия период и място. Така мероприятието се оказа още по-ползотворно, тъй като на него присъстваха представители от 3 местни инициативни групи.

More info
 

Изпълнени проекти по СМР

Бенефициентите на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” успешно приключват изпълнението на сключените тристранни договори по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепени от ЕЗФРСР.

More info
   

Страница 1 от 13