МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА 27.05.2015 г.

На 27 май 2015 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на СПА хотел „Медите”, гр. Сандански, се състоя еднодневно обучение на местни лидери на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по СМР”. В мероприятието взеха участие представители на бенефициенти на МИГ и представители на бизнеса от територията на МИГ Сандански.

More info
 

УСПЕШНА ПРАКТИКА 25-26.05.2015 г.

Във връзка с изпълнение на дейност „Успешна практика по подхода ЛИДЕР на територията на друга МИГ за екипа, членове от УС и ОС“, на 25 и 26 май 2015 г. представители на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” посетиха своите колеги от „Местна инициативна група Троян-Априлци”. Мероприятието бе част от дейностите за придобиване на умения и постигане на обществена активност, заложени в бюджета на МИГ Сандански за 2015 г. В него участие взеха екипите на двете МИГ и членове на Управителния съвет и Общото събрание.

More info
 

Обучение за местни лидери

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” организира обучение за местни лидери на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по Стратегията за местно развитие (СМР)”.

More info
   

Изпълнени проекти от бенефициенти на МИГ

Бенефициентите на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” успешно приключват изпълнението на сключените тристранни договори по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепени от ЕЗФРСР.

More info
 

Покана за Общо събрание на 06.04.2015 г.

Управителният съвет на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански", със седалище бул. "Свобода" №20, ет. 1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 06.04.2015 г.

 

Пълен текст на поканата

   

Страница 1 от 10