МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

Сключени договори към 28.08.2014 г.

Актуална информация за сключените договори с бенефициенти към 28.08.2014 г. можете да намерите в прикачената таблица:

Сключени договори 28.08.2014

 

Обучение за местни лидери 19.08.14 г.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” ще организира и проведе еднодневно обучение за местни лидери на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по Стратегията за местно развитие (СМР)”.

Обучението е предназначено за местни лидери, бенефициенти на МИГ Сандански, които имат сключени договори по мерки от Стратегията за местно развитие, както и за кандидати, чиито проекти вече са одобрени от ДФ „Земеделие” и с които предстои да се сключат договори за БФП.

Обучението ще се проведе на 19.08.2014 г. (понеделник) от 10:30 ч. в Конферентна зала на СПА хотел „Медите”, гр. Сандански.

 

 

Общо събрание

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20, ет. 1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 13.08.2014 г. /сряда/, от 17:10 ч., в конферентната зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, при следния дневен ред:

  1. Регистрация на членовете на Общото събрание.
  2. Избор на председател и секретар-протоколист.
  3. Приемане на дневен ред.
  4. Отчет за дейността на МИГ Сандански за първото полугодие на 2014 г. от Изпълнителния директор.
  5. Отчитане на УС, ЗАМИГ и КИП пред ОС, по обявите за набиране на проектно предложения и за сключените договори.
  6. Разглеждане и гласуване на други предложения.

Писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес.

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

   

Обучение за местни лидери

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” ще организира и проведе еднодневно на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по СМР”.

Обучението е предназначено за местни лидери, бенефициенти на МИГ Сандански, които имат сключени договори по мерки от Стратегията за местно развитие, както и за кандидати, чиито проекти вече са одобрени от ДФ „Земеделие” и с които предстои да се сключат договори за БФП.

Обучението ще се проведе на 28.07.2014 г. (понеделник) от 10:00 ч. в Конферентна зала на СПА хотел „Медите”, гр. Сандански.

 

Напредък по прилагане на СМР

В изпълнение на Стратегията за местно развитие по Договор № РД 50-90/ 13.06.2012 г., СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“ има сключени общо 16 договора за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие“ от ПРСР 2007-2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Договорите са сключени по следните мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ Сандански: по м. 121 – 2 броя; по м. 123 – 2 броя; по м . 313 – 1 брой; по м. 312 – 6 броя; по м. 321 – 2 броя; по м. 322 – 1 брой; по м. 323 – 2 броя.

Екипът на Сдружението очаква в най-скоро време да бъдат сключени още 18 договорa с бенефициенти, чиито проекти са одобрени от МИГ Сандански и Държавен фонд „Земеделие”, с което общия брой на сключените договори по Ос 1 на ПРСР ще стане общо 7 броя, а по Ос 3 – 27 броя.

   

Страница 1 от 8