МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

Обучение за местни лидери

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” организира обучение за местни лидери на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по Стратегията за местно развитие (СМР)”.

More info
 

Изпълнени проекти от бенефициенти на МИГ

Бенефициентите на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” успешно приключват изпълнението на сключените тристранни договори по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепени от ЕЗФРСР.

More info
 

Покана за Общо събрание на 06.04.2015 г.

Управителният съвет на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански", със седалище бул. "Свобода" №20, ет. 1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 06.04.2015 г.

 

Пълен текст на поканата

   

ОБЩО СЪБРАНИЕ

„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

 

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20, ет. 1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 29.12.2014 г. /понеделник/, от 17:10 ч., в конферентната зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, при следния дневен ред:

  1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
  2. Избор на председател и секретар-протоколист;
  3. Приемане на дневен ред;
  4. Разглеждане, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие за 2014 година;
  5. Разглеждане, обсъждане и приемане на Годишни доклади за дейността на сдружението за 2014 г.;
  6. Разглеждане и гласуване на други предложения.

Писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес.

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Андон Тотев

Председател на УС

 

Успешна практика в Гърция

Във връзка с изпълнение на дейност Успешна практика по подхода ЛИДЕР на територията на МИГ в страна членка на ЕС, по Договор № РД 50-90/ 13.06.2012 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 година, на 03-05 декември 2014 г. представители на „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” посетиха офиса на МИГ „Trikala Development Agency SA“ (KENAKAP SA), Гърция. По време на тридневното посещение, двата екипа обсъдиха трудностите и предизвикателствата  на текущото изпълнение на стратегиите си за местно развитие. Участниците посетиха обекти, реализирани в изпълнение на договори по подхода ЛИДЕР.

 

More info
   

Страница 1 от 9