МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С БЕНЕФИЦИЕНТИ

Сключени договори с бенефициенти към 11.11.2014 г.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20, ет. 1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 10.10.2014 г. /петък/, от 17:10 ч., в конферентната зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, при следния дневен ред:

 1. Регистрация на членовете на Общото събрание.
 2. Избор на председател и секретар-протоколист.
 3. Приемане на дневен ред.
 4. Разглеждане на условията и вземане на решение за членство в Сдружение „Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа”.
 5. Предложение за промяна в таксите за годишен членски внос.
 6. Разглеждане и гласуване на други предложения.

Писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес.

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Андон Тотев

Председател на УС

 

ВХОДИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - 5-та ПОКАНА

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВХОДИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕТА ПОКАНА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САНДАНСКИ – МИГ САНДАНСКИ“

 

На 15.09.2014 г. в 16:30 ч., приключи приема на проектни предложения по мерки на Стратегия за местно развитие на СНЦ „ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ , по отворена  Пета покана в периода 15.08.2014 г. – 15.09.2014 г. В офиса на МИГ Сандански постъпиха 8 бр. заявления за подпомагане, а именно:

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Идентификационен номер на проекта

141121007

Наименование на проекта

„Закупуване на прикачен инвентар за растениевъдство “

Кандидат

Вергиния Иванова Попова

Обща стойност на проекта

77 472,00 лева

Субсидия

46 483,20 лева

Мярка 123 – Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Идентификационен номер на проекта

141123003

Наименование на проекта

„Оборудване за винарна до 20 тона в УПИ XIV-300, кв.15, по плана на с. Плоски, общ. Сандански “

Кандидат

"Братя Георгиеви - Клуб за винопроизводство" ООД

Обща стойност на проекта

94 078,90 лева

Субсидия

47 039,45 лева

Мярка 223 – Първоначално залесяване на неземеделски земи

Идентификационен номер на проекта

141223002

Наименование на проекта

„Създаване на зелен пояс по поречието на р. Пиринска Бистрица, с. Катунци“

Кандидат

Община Сандански

Обща стойност на проекта

30 300,00 лева

Субсидия

30 300,00 лева

Мярка 313 – Насърчаване на туристическите дейности

Идентификационен номер на проекта

141313006

Наименование на проекта

„Изграждане на велосипедна алея от туристически обекти до Градския парк „Свети Врач“

Кандидат

Община Сандански

Обща стойност на проекта

97 326,21 лева

Субсидия

97 326,21 лева

 

Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Идентификационен номер на проекта

141321006

Наименование на проекта

"Изграждане на лятна читалня в Градския парк на Сандански"

Кандидат

Община Сандански

Обща стойност на проекта

36 335,00 лева

Субсидия

36 335,00 лева

Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места

Идентификационен номер на проекта

141322005

Наименование на проекта

„Изграждане на улица „9 –ти май“ в село Левуново, община Сандански“

Кандидат

Община Сандански

Обща стойност на проекта

100 000,00 лева

Субсидия

100 000,00 лева

Идентификационен номер на проекта

141322006

Наименование на проекта

„Изграждане на улица „Иван Козарев“ в с. Дамяница, община Сандански“

Кандидат

Община Сандански

Обща стойност на проекта

100 000,00 лева

Субсидия

100 000,00 лева

Мярка 323 „Опазване и възстановяване на селското наследство”

Идентификационен номер на проекта

141323006

Наименование на проекта

„Фестивал на мелнишкото вино „ Златен грозд“

Кандидат

Община Сандански

Обща стойност на проекта

50 000,00 лева

Субсидия

50 000,00 лева

 

След като бяха разгледани и одобрени от Комисията за избор на проекти, на  29.09.2014 г. всичките 8 /осем/ проектни предложения, бяха входирани в ДФ “Земеделие“ – РА, гр. Благоевград.

   

Обучение за местни лидери 19.08.14 г.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” ще организира и проведе еднодневно обучение за местни лидери на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по Стратегията за местно развитие (СМР)”.

Обучението е предназначено за местни лидери, бенефициенти на МИГ Сандански, които имат сключени договори по мерки от Стратегията за местно развитие, както и за кандидати, чиито проекти вече са одобрени от ДФ „Земеделие” и с които предстои да се сключат договори за БФП.

Обучението ще се проведе на 19.08.2014 г. (понеделник) от 10:30 ч. в Конферентна зала на СПА хотел „Медите”, гр. Сандански.

 

 

Общо събрание

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20, ет. 1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 13.08.2014 г. /сряда/, от 17:10 ч., в конферентната зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, при следния дневен ред:

 1. Регистрация на членовете на Общото събрание.
 2. Избор на председател и секретар-протоколист.
 3. Приемане на дневен ред.
 4. Отчет за дейността на МИГ Сандански за първото полугодие на 2014 г. от Изпълнителния директор.
 5. Отчитане на УС, ЗАМИГ и КИП пред ОС, по обявите за набиране на проектно предложения и за сключените договори.
 6. Разглеждане и гласуване на други предложения.

Писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес.

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

   

Страница 1 от 8