МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” със седалище бул. „Свобода” № 20, ет. 1, град Сандански, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 04.06.2014 г. от 17:10 ч., в конферентната зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, при следния дневен ред:

 1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
 2. Избор на председател и секретар-протоколист;
 3. Приемане на дневен ред;
 4. Назначаване на допълнителни членове в Комисия за мониторинг и проверки по прилагането на СМР на бенефициентите, сключили договори за предоставяне на БФП по мерките от Стратегията за местно развитие към „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, по втората, третата и четвъртата покана за набиране на заявления за подпомагане;

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

 

Информационни срещи

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” информира всички заинтересовани потенциални бенефициенти, че ще бъдат проведени информационни срещи за населението и социално-икономическите партньори на територията на община Сандански, във връзка с отворена покана за набиране на заявления за подпомагане по мерки 121, 123, 223, 311, 313 и 321 от Стратегията за местно развитие на МИГ Сандански, чрез открита процедура за конкурентен подбор.

 

Информационните срещи ще се проведат във връзка с изпълнението на Договор № РД 50-90/ 13.06.2012 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 година.

Събитията ще се проведат както следва:

 • На 04.02.2014 г. /вторник/, от 11:00 ч., в гр. Сандански – Конферентна зала, находяща се на адрес: бул. „Свобода” 20, ет. 1
 • На 06.02.2014 г. /четвъртък/ от 11:00 ч., в с. Струма, общ. Сандански, сградата на НЧ „Н. Й. Вапцаров”
 • На 07.02.2014 г. /петък/ от 11:00 ч., в с. Дамяница, общ. Сандански, заведението на стадиона

На срещите ще бъдат представени мерките, които са отворени - описание на целите и обхвата им; допустими кандидати, разходи и дейности; финансови параметри на проектите, необходимите документи.

Каним всички заинтересовани да присъстват! Заповядайте!

 

Покана №4 за 2014 г.

„Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“ с Решение № 122/ 15.01.2014 г. на Управителния съвет и Заповед № 48/ 16.01.2014 г. на Изпълнителния директор обявява покана за набиране на заявления за подпомагане по мерки 121, 123, 223, 311, 313 и 321 от Стратегията за местно развитие на МИГ САНДАНСКИ, чрез открита процедура за конкурентен подбор, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-90/ 13.06.2012 г., Допълнително споразумение № РД50-90/30.09.2013 г. и Допълнително споразумение №РД50-90/ 21.12.2013 г. отворена за кандидатстване през периода от 31.01.2014 г. до 04.03.2014 г., с бюджет за всяка отделна мярка от СМР.

Дейностите по проектите, финансирани по мерките на Стратегията за местно развитие, трябва да се осъществяват само на територията, на която действа „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, която съвпада с територията на Община Сандански.

Кандидатите трябва да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“.

 

Заповед №48 от 16.01.2014 г. относно Покана 4 за 2014 г.

Пълен текст на поканата

   

Влязла в сила Наредба

Писмо относно влязла в сила Наредба за изменение допълнение на Наредба №23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие".

 

Изтеглете документът от тук.

 

ПОКАНА

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” със седалище бул. „Свобода” № 20, ет.1 - град Сандански на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на сдружението свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 28.01.2014 г. от  17:10 ч., в конферентната зала, находяща се на адрес: град Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, при следния дневен ред:

 1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
 2. Избор на председател и секретар-протоколист;
 3. Приемане на дневен ред;
 4. Разглеждане, обсъждане и приемане на шестмесечен отчет на изпълнителният директор на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“;
 5. Разглеждане, обсъждане и приемане на Годишен финансов отчет за 2013 г. за дейността на сдружението;
 6. Разглеждане, обсъждане  и приемане на Годишен доклад за дейността на сдружението за 2013 г.;

 

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в седалището на следния адрес: град Сандански, бул. „Свобода” № 20, ет.1. За допълнителна информация:  тел. 0887/677 684

Поканваме Ви да присъствате на Общото събрание  лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ  и чл. 30 от Устава на сдружението събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

   

Страница 1 от 7