МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

НАВИГАЦИЯ:

МИГ Сандански - Местна Инициативна Група

ОБЩО СЪБРАНИЕ

„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

 

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20, ет. 1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 29.12.2014 г. /понеделник/, от 17:10 ч., в конферентната зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, при следния дневен ред:

 1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
 2. Избор на председател и секретар-протоколист;
 3. Приемане на дневен ред;
 4. Разглеждане, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие за 2014 година;
 5. Разглеждане, обсъждане и приемане на Годишни доклади за дейността на сдружението за 2014 г.;
 6. Разглеждане и гласуване на други предложения.

Писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес.

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Андон Тотев

Председател на УС

 

Успешна практика в Гърция

Във връзка с изпълнение на дейност Успешна практика по подхода ЛИДЕР на територията на МИГ в страна членка на ЕС, по Договор № РД 50-90/ 13.06.2012 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 година, на 03-05 декември 2014 г. представители на „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” посетиха офиса на МИГ „Trikala Development Agency SA“ (KENAKAP SA), Гърция. По време на тридневното посещение, двата екипа обсъдиха трудностите и предизвикателствата  на текущото изпълнение на стратегиите си за местно развитие. Участниците посетиха обекти, реализирани в изпълнение на договори по подхода ЛИДЕР.

 

 

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С БЕНЕФИЦИЕНТИ

Сключени договори с бенефициенти към 11.11.2014 г.

   

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20, ет. 1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 10.10.2014 г. /петък/, от 17:10 ч., в конферентната зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, при следния дневен ред:

 1. Регистрация на членовете на Общото събрание.
 2. Избор на председател и секретар-протоколист.
 3. Приемане на дневен ред.
 4. Разглеждане на условията и вземане на решение за членство в Сдружение „Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа”.
 5. Предложение за промяна в таксите за годишен членски внос.
 6. Разглеждане и гласуване на други предложения.

Писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес.

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Андон Тотев

Председател на УС

 

ВХОДИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - 5-та ПОКАНА

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВХОДИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕТА ПОКАНА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САНДАНСКИ – МИГ САНДАНСКИ“

 

На 15.09.2014 г. в 16:30 ч., приключи приема на проектни предложения по мерки на Стратегия за местно развитие на СНЦ „ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ , по отворена  Пета покана в периода 15.08.2014 г. – 15.09.2014 г. В офиса на МИГ Сандански постъпиха 8 бр. заявления за подпомагане, а именно:

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Идентификационен номер на проекта

141121007

Наименование на проекта

„Закупуване на прикачен инвентар за растениевъдство “

Кандидат

Вергиния Иванова Попова

Обща стойност на проекта

77 472,00 лева

Субсидия

46 483,20 лева

Мярка 123 – Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Идентификационен номер на проекта

141123003

Наименование на проекта

„Оборудване за винарна до 20 тона в УПИ XIV-300, кв.15, по плана на с. Плоски, общ. Сандански “

Кандидат

"Братя Георгиеви - Клуб за винопроизводство" ООД

Обща стойност на проекта

94 078,90 лева

Субсидия

47 039,45 лева

Мярка 223 – Първоначално залесяване на неземеделски земи

Идентификационен номер на проекта

141223002

Наименование на проекта

„Създаване на зелен пояс по поречието на р. Пиринска Бистрица, с. Катунци“

Кандидат

Община Сандански

Обща стойност на проекта

30 300,00 лева

Субсидия

30 300,00 лева

Мярка 313 – Насърчаване на туристическите дейности

Идентификационен номер на проекта

141313006

Наименование на проекта

„Изграждане на велосипедна алея от туристически обекти до Градския парк „Свети Врач“

Кандидат

Община Сандански

Обща стойност на проекта

97 326,21 лева

Субсидия

97 326,21 лева

 

Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Идентификационен номер на проекта

141321006

Наименование на проекта

"Изграждане на лятна читалня в Градския парк на Сандански"

Кандидат

Община Сандански

Обща стойност на проекта

36 335,00 лева

Субсидия

36 335,00 лева

Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места

Идентификационен номер на проекта

141322005

Наименование на проекта

„Изграждане на улица „9 –ти май“ в село Левуново, община Сандански“

Кандидат

Община Сандански

Обща стойност на проекта

100 000,00 лева

Субсидия

100 000,00 лева

Идентификационен номер на проекта

141322006

Наименование на проекта

„Изграждане на улица „Иван Козарев“ в с. Дамяница, община Сандански“

Кандидат

Община Сандански

Обща стойност на проекта

100 000,00 лева

Субсидия

100 000,00 лева

Мярка 323 „Опазване и възстановяване на селското наследство”

Идентификационен номер на проекта

141323006

Наименование на проекта

„Фестивал на мелнишкото вино „ Златен грозд“

Кандидат

Община Сандански

Обща стойност на проекта

50 000,00 лева

Субсидия

50 000,00 лева

 

След като бяха разгледани и одобрени от Комисията за избор на проекти, на  29.09.2014 г. всичките 8 /осем/ проектни предложения, бяха входирани в ДФ “Земеделие“ – РА, гр. Благоевград.

   

Страница 1 от 9